Litirdi Albannach 1982

Scottish Liturgy 1982

PREPARATION

Litirdi Albannach 1982

DEASACHADH

 

1 WelcomeGrace and peace to you from God our Father
and the Lord Jesus Christ.
Amen.
1 Fàilte  Gràs agus sìth dhuibh o Dhia ar n-athair
agus ar Tighearna Iosa Crìosd.
Amen.
2 Peace

or at 16

We meet in Christ’s name.
Let us share his peace.

2 Sìth Tha sinn a’ coinneachadh ann an ainm Chriosda.
Gabhamaid co-phàirt anns an t-sìth aige.
3 Collect for Purity †Almighty God,
to whom all hearts are open,
all desires known,
and from whom no secrets are hidden:
cleanse the thoughts of our hearts
by the inspiration of your Holy Spirit,
that we may perfectly love you,
and worthily magnify your holy name;
through Christ our Lord. Amen.
3 Urnaigh airson fìor-ghloine † A Dhia uile-chumhachdaich,
dom bheil gach cridhe fosgailte,
gach miann aithnichte,
agus o nach eil rùn-diomhair falaichte:
glan smaointean ar cridheachan
le deachdadh do Spioraid Naoimh,
chum gun toir sinn gràdh iomlan dhut,
agus gun àrd-mhol sinn t’ainm gu h-iomchaidh;
tro Iosa Crìosd ar Tighearna. Amen.
4 Summary of the Law †Our Lord Jesus Christ said:
The first commandment is this:
“Hear, O Israel, the Lord our God is the only Lord.
You shall love the Lord your God
with all your heart, with all your soul,
with all your mind
and with all Your strength.”
The second is this:
“Love your neighbour as yourself.”
There is no other commandment greater than these.
Amen. Lord, have mercy.† optional
4 Gèarr-chunntas an Lagha † Thubhairt an Tighearna Iosa Crìosd: Is e seo a’ chiad àithne:
“Eisd, O Israel, ‘s e an Tighearna ar Dia is Dia a-mhàin.
Gràdhaichidh tu an Tighearna do Dhia
led chridhe gu leir, led anam gu leir,
led inntinn gu leir,
led neart gu leir.”
Is e seo an dara àithne;
“Gràdhaich do choimhearsnach mar thu-fhein.”
Chan eil àithne eile ann nas motha na iad seo.
Amen. A Thighearna, dean tròcair oirnn.† roghainneil
5 Confession and Absolutionor at 15God is love and we are his children.
There is no room for fear in love.
We love because he loved us first.Let us confess our sins in penitence and faith.Silence

God our Father, we confess to you
and to our fellow members in the Body of Christ
that we have sinned in thought, word and deed,
and in what we have failed to do.
We are truly sorry.
Forgive us our sins,
and deliver us from the power of evil,
for the sake of your Son who died for us,
Jesus Christ, our Lord.

God, who is both power and love,
forgive us and free us from our sins,
heal and strengthen us by his Spirit,
and raise us to new life in Christ our Lord.
Amen.

5 Aideachadh agus Saoradh Is e Dia gràdh agus sinne a’ chlann.
Chan eil àite aig eagal ann an gràdh:
Tha gràdh againn oir ghràdhaich e-san sinn an toiseach.Aideachamaid ar peacannan ann an aithreachas agus ann an creideamh.SàmhchairA Dhia ar n-Athair, tha sinn ag aideachadh dhut
agus do ar co-bhuill ann an Corp Chrìosda
gun do pheacaich sinn ann an smaoin, facal is gniomh,
agus anns na dh’fhàilnich sinn a dheanamh.
Tha sinn gu dearbh duilich.
Maith dhuinn ar peacannan,
agus liubhar sinn o chumhachd uilc,
air sgàth do Mhic a fhuair bàs air ar son,
Iosa Crìosd, ar Tighearna.A Dhia, a tha na chumhachd agus na ghràdh,
thoir maitheanas dhuinn agus saor sinn o ar peacannan,
slànaich agus neartaich sinn le do Spiorad
agus tog sinn gu beatha nuadh ann an Criosd ar Tighearna.
Amen.


6 Kyrie †Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
6 Kyrie † A Thighearna, dean tròcair oirnn.
A Thighearna, dean tròcair oirnn.
A Chrìosd, dean tròcair oirnn.
A Chriosd, dean tròcair oirnn.
A Thighearna, dean tròcair oirnn.
A Thighearna, dean tròcair oirnn.
7 Gloria†Glory to God in the highest,
and peace to his people on earth.
Lord God, heavenly King,
almighty God and Father,
(with God the Son, Jesus Christ,
and God the Holy Spirit,)
we worship you, we give you thanks,
we praise you for your glory.
Lord Jesus Christ, only Son of the Father,
Lord God, Lamb of God,
you take away the sin of the world;
have mercy on us;
you are seated at the right hand of the Father:
receive our prayer.
7 Gloria † Glòir do Dhia anns na h-àrdaibh,
agus sìth do a dhaoine air thalamh.
A Thighearna Dia, a Righ nèamhaidh,
a Dhia agus ‘Athair uile-chumhachdaich,
(le Dia am Mac, Iosa Crìosd,
agus Dia an Spiorad Naomh,)
tha sinngad adhradh,
a’ toirt buidheachais dhut,
tha sinn gad mholadh airson do ghlòir.
A Thighearna Iosa Crìosd, aon-ghin Mhic an Athar,
a Thighearna Dia, ‘Uain Dhe,
a tha a’ toirt air falbh peacannan an t-saoghail;
dean tròcair oirnn;
tha thu nad shuidhe air deas-laimh an Athar;
gabh ri ar n-ùrnaigh. 
For you alone are the Holy One,
you alone are the Lord,
you alone are the Most High,
Jesus Christ,
with the Holy Spirit,
in the glory of God the Father. Amen.
Oir is tusa a-mhàin a tha Naomh,
is tusa a-mhàin is Tighearna,
is tusa a-mhàin as Airde,
Iosa Crìosd
leis an Spiorad Naomh,
ann an glòir Dhe, an t-Athair. Amen.
8 Collect of the day 8 Urnaigh an latha 
THE LITURGY OF THE WORD LITIRDI AN FHACAIL
9 Old Testament Reading † 9 Leughadh as an t-Seann Tiomnadh † 
10 Epistle 10 Litir 
11 GospelWhen it is announced:
Glory to Christ our Saviour.
At end:
Give thanks to the Lord for his glorious Gospel.
Praise to Christ our Lord.
11 Soisgeul A-nis ron leughadh:
Glòir do Chrìosd ar Slànaighear.An deidh an leughaidh:
Buidheachas don Tighearna airson a Shoisgeil ghlòrmhoir.
Cliù do Chrìosd ar Tigheama.
12 Sermon †  12 Searmon † 
13 Nicene Creed †We believe in one God,
the Father, the almighty,
maker of heaven and earth,
of all that is, seen and unseen.
We believe in one Lord, Jesus Christ,
13 Creud Nicene † Tha sinn a’ creidsinn ann an aon Dia,
an t-Athair, an uile-chumhachdach,
cruithear nèimh agus talmhainn,
de na h-uile a tha faicsinneach is neo-fhaicsinneach.
Tha sinn a’ creidsinn ann an aon Tighearna, Iosa Crìosd,
the only Son of God,
eternally begotten of the Father,
God from God, Light from Light,
true God from true God,
begotten, not made,
of one substance with the Father.
Through him all things were made.
For us men and for our salvation
he came down from heaven;
by the power of the Holy Spirit
he became incarnate of the Virgin Mary,
and was made man.
For our sake he was crucified under Pontius Pilate;
he suffered death and was buried.
On the third day he rose again
in accordance with the Scriptures;
he ascended into heaven
and is seated at the right hand of the Father.
He will come again in glory to judge the living and
the dead,
and his kingdom will have no end.
aon mhac Dhe,
gu siorraidh ginte den Athair,
Dia o Dhia, Solas o Sholas,
fìor Dhia o fhìor Dhia,
ginte, chan ann deante,
den aon susbaintris anAthair.
Leis an do rinneadh a h-uile nì.
Air ar son-ne agus airson ar saoraidh
thàinig e a-nuas o nèamh;
le cumhachd an Spioraid Naoimh
ghabh e colann daonna den Oigh Moire
agus rinneadh na dhuine e.
Air ar son-ne cheusadh e fo Phointius Pìlat;
dh’fhulaing e bàs agus dh’adhlaiceadh e.
Air an treas latha dh’eirich
e a-rithist a-reir nan Sgriobtairean;
chaidh e suas gu nèamh
agus tha e na shuidhe aig deas-laimh an Athar.
Thig e a-rithist ann an glòir a thoirt breith air na beothaibh agus
   air na mairbh,
agus air a rìoghachd cha bhi crìoch.
We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father.
With the Father and the Son, he is worshipped and
glorified.
He has spoken through the Prophets.
We believe in one holy catholic and apostolic Church.
We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
We look for the resurrection of the dead,
and the life of the world to come.Amen.
Tha sinn a’creidsinn anns an Spiorad Naomh,
   an Tighearna tabhartair beatha,
a tha a’ tighinn on Athair agus on Mhac.
Leis an Athair agus leis a’ Mhac, tha e air adhradh agus
   air a ghlòrachadh,
a labhair tro na Fàidhean.
Tha sinn a creidsinn ann an aon Eaglais naomh chaitli-geach
  agus abstolach.
Tha sinn ag aideachadh aon bhaistidh gu
  maitheanas pheacannan.
Tha dùil againn ri aiseirigh nam marbh,
agus ri beatha an t-saoghail a tha ri teachd.Amen
14 IntercessionsPrayer is offered
for the world and its people,
for those who suffer and those in need,
for the Church and its members.
14 Eadar-ghuidheachan Tha ùrnaigh aira tairgsinn
airson an t-saoghail agus a shluaigh,
dhaibh-san a tha a’ fulang agus dhaibh-sana tha an dìth,
airson na h-Eaglais agus a ballrachd.
15 Confession and Absolutionif not used at 5God is love and we are his children,
There is no room for fear in love.
We love because he loved us first.Let us confess our sins in penitence and faith.Silence

God our Father, we confess to you
and to our fellow members in the Body of Christ
that we have sinned in thought, word and deed,
and in what we have failed to do.
We are truly sorry.
Forgive us our sins,
and deliver us from the power of evil.
For the sake of your Son who died for us,
Jesus Christ, our Lord.

God, who is both power and love,
forgive us and free us from our sins,
heal and strengthen us by his Spirit
and raise us to new life in Christ our Lord. Amen.

15 Aideachadh agus Saoradh mur robh aig an DeasachadhIs e Dia gràdh agus sinne a’ chlann.
Chan eil àite aig eagal ann an gràdh:
Tha gràdh againn oir ghràdhaich e-san sinn an toiseach.Aideachamaid ar peacannan ann an aithreachas agus ann an creideamh.SàmhchairA Dhia ar n-Athair, tha sinn ag aideachadh dhut
agus do ar co-bhuill ann an Corp Chrìosda
gun do pheacaich sinn ann an smaoin, facal is gniomh,
agus anns na dh’fhàilnich sinn a dheanamh.
Tha sinn gu dearbh duilich.
Maith dhuinn ar peacannan,
agus liubhar sinn o chumhachd uilc,
air sgàth do Mhic a fhuair bàs air ar son,
Iosa Crìosd, ar Tighearna.

A Dhia, a tha na chumhachd agus na ghràdh,
thoir maitheanas dhuinn agus saor sinn o ar peacannan,
slànaich agus neartaich sinn le do Spiorad
agus tog sinn gu beatha nuadh ann an Criosd ar Tighearna.

Amen.

16 Peace
if not used at 2We meet in Christ’s name.
Let us share his peace.
16 Sìth mur robh aig toiseach na SerbhisTha sinn a’ coinneachadh ann an ainm Chrìosda.
Gabhamaid co-phàirt anns an t-sìth aige.
THE  LITURGY OF THE SACRAMENTThe Taking of the Bread and the Wine LITIRDI NA SACRAMAIDTha an t-aran agus am fì on air an toirt suas thun an Altair.
17 OfferingSilenceorLet us present our offerings to the Lord.
Yours, Lord, is the greatness, the power, the glory,
the splendour, and the majesty; for everything in
heaven and on earth is yours.
All things come from you, and of your own we give you.See Appendix for alternative use
17 Tabhartas SàmhchairnoThoireamaid ar tabhartais don Tighearna.
Is leatsa, a Thighearna, a tha a’ mhorachd, an cumhachd, a’ ghlòir,
an òirdheirceas, agus an rìoghalachd; oir ‘sann leatsa
a tha a h-uile nì air nèamh agus air thalamh.
Bhuatsa a tha a h-uile nì a’ tighinn
agus is leatsa na tha sinn a’ toirt dhut.Faic ath-sgrìobhadh air cleachdadh eile
The Great Thanksgiving  Am Buidheachas Mor
18 Eucharistic PrayerThe Lord be with you.
And also with you.
Lift up your hearts.
We lift them to the Lord.
Let us give thanks to the Lord our God.
It is right to give him thanks and praise.
18 Urnaigh a’ Chomanachaidh Gum biodh an Tighearna maille ruibh
Agus leatsa cuideachd.
Togaibh a-suas bhur cridheachan.
Tha sinn gan togail ris an Tighearna.
Thoireamaid buidheachas don Tighearna ar Dia.
Tha e ceart buidheachas agus cliù a thoirt dhà.
Worship and praise belong to you, Father,
in every place and at all times.
‘Sann dhutsa ‘Athaira bhuineas adhradh is cliù,
anns gach àite agus aig gach am.
All power is yours.
You created the heavens and established the earth;
you sustain in being all that is.
‘S ann leatsa a tha cumhachd gu leir.
Chruthaich thu na nèamhan agus steidhich thu an talamh;
tha thu a’ cumail ann am bith gach nì a tha ann.
In Christ your Son our life and yours
are brought together in a wonderful exchange.
He made his home among us
that we might for ever dwell in you.
Ann an Crìosd do Mhac tha ar beatha agus do bheatha-sa
air an toirt còmhla ann an iomlaid sònraichte.
Rinn e-san a dhachaidh nar measg a chum
gum faodamaid tàmh annad gu sìorraidh.
Through your Holy Spirit
you call us to new birth
in a creation restored by love.
Tro do Spiorad Naomh
tha thu gar gairm gu breith nuadh
ann an cruthachadh air aisig le gràdh.
As children of your redeeming purpose
we offer you our praise,
with angels and archangels
and the whole company of heaven,
singing the hymn of your unending glory:
Mar chloinn ded dheoin saoraidh tha
sinn a’ tairgsinn dhut ar cliù,
le aingil is àrd-aingil
agus uile-chuideachd nèimh,
a’ seinn an laoidh ded ghlòir neo-chriochnach:
Holy, Holy, Holy Lord,
God of power and might.
Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.
Is Naomh, Naomh, Naomh Tighearna,
Dia a’ chumhachd agus an neirt.
Tha nèamh is talamh lan ded ghlòir.
Hosanna anns na h-àrdaibh.
Beannaicht’ e-san a tha a’ tighinn an ainm an Tighearna.
Hosanna anns na h-àrdaibh. 
Glory and thanksgiving be to you,
most loving Father,
for the gift of your Son born in human flesh
He is the Word existing beyond time,
both source and final purpose,
bringing to wholeness all that is made.
Obedient to your will he died upon the Cross.
By your power you raised him from the dead.
He broke the bonds of evil
and set your people free
to be his Body in the world
Glòir is buidheachas gun robh agad,
‘Athair ro-ghràdhach,
airson tiodhlaic do Mhic a rugadh le colann daonna.
‘S e-san am Facal a’ mairsinn seach ùine,
an dà chuid tùs is deoin deireannach,
a’ toirt gu iomlanachd na tha deante.
Umhal rid thoil fhuair e bàs air a’ Chrois.
Led chumhachd thog thu e o na mairbh.
Bhrist e banntan an uilc
agus thug e saorsa dod shluagh
a bhith eadhon mar a Chorp anns an t-saoghal.
On the night when he was given up to death,
knowing that his hour had come,
having loved his own,
he loved them to the end.
At supper with his disciples
he took bread and offered you thanks.
He broke the bread,
and gave it to them, saying:
“Take, eat.
This is my Body: it is broken for you.”
After supper, he took the cup,
he offered you thanks,
and gave it to them saying:
“Drink this, all of you.
This is my Blood of the new covenant;
it is poured out for you, and for all,
that sins may he forgiven.
Do this in remembrance of me.”
 Air an oidhche a thugadh suas gu bàs e,
agus fios aige gun robh ‘uair air tighinn,
air dha gràdha thoirt do a chuideachd fhein,
Ghràdhaich e iad gus an deireadh.
Aig suipeir leis a dheisciobail
ghabh e aran agus thairg e buidheachas dhut.
Bhrist e an t-aran,
agus thug e dhaibh e, ag ràdh:
“Gabhaibh, ithibh. Is e seo mo Chorp; tha e briste air ur son.”
An deidh na suipeire, ghlac e a’ chailis,
thairg e buidheachas dhut,
agus thug e dhaibh i, ag ràdh:
“Olaibh seo, a h-uile duine.
Is e seo m’Fhuil den chùmhnant nuadh;
tha i aira dòirteadh dhuibh-se agus do na h-uile duine,
gum bi peacannan air am maitheadh.
Deanaibh seo mar chuimhneachan ormsa.”
We now obey your Son’s command.
We recall his blessed passion and death,
his glorious resurrection and ascension;
and we look for the coming of his Kingdom.
Made one with him, we offer you these gifts
and with them ourselves,
a single, holy, living sacrifice.
Tha sinn a-nis ùmhal do dh’ordugh do Mhic.
Tha sinn a’ cuimhneachadh air a phàis bheannaichte
agus air a bhàs,
air aiseirigh ghlòrmhoir agus air a dhol suas;
agus tha sinn a’ coimhead ri teachd a Rioghachd.
Air ar deanamh mar aon leis,
tha sinn a’ tairgsinn nan tiodhlac seo dhut
agus leotha-san sinn-fhìn,
aon ìobairt naomh, bheo.
Hear us, most merciful Father,
and send your Holy Spirit upon us
and upon this bread and this wine,
that, overshadowed by his life-giving power,
they may be the Body and Blood of your Son,
and we may be kindled with the fire of your love
and renewed for the service of your Kingdom.
Eisd ruinn, ‘Athair ro-thròcaireach,
agus builich oirnn do Spiorad Naomh
agus air an aran agus air an fhìon seo,
agus sgàilichte le a chumhachd a tha a’ toirt beatha
gum bi iad nan Corp agus nam Fuil ded Mhac,
agus gum bi sinn air ar lasadh le teine do ghràidh
agus air ar ath-nuadhachadh airson seirbhis do Rioghachd.
Help us, who are baptised into the fellowship of Christ’s Body
to live and work to your praise and glory;
may we grow together in unity and love
until at last, in your new creation,
we enter into our heritage
in the company of the Virgin Mary,
the apostles and prophets,
and of all our brothers and sisters living and departed.
Cuidich sinn a tha baiste ann an co-chomann Corp Chrìosda
a bhith beo agus ag obair dod chliù agus dod ghlòir;
gum fàs sinn còmhla ann an aonachd
agus gràdh gus mu dheireadh,
nad chruthachadh nuadh,
gun inntrinn sinn do ar n-oighreachd
ann an cuideachd an Oighe Moire,
nan abstoil agus nam faidhean*
agus ar n-uile bhràithrean is pheathraichean
a tha beo agus iadsan nach maireann.
Through Jesus Christ our Lord,
with whom, and in whom,
in the unity of the Holy Spirit,
all honour and glory be to you,
Lord of all ages,
world without end.Amen.
Tro Iosa Criosd ar Tighearna,
leis-san agus ann-san ann
an aonachd an Spioraid Naoimh,
gum biodh dhut onair agus glòir guh-iomlan,
Tighearna gach aois, saoghal gun chrìoch.
Amen.
The Sharing of the Bread and the Wine19 Breaking of the BreadSilenceor

The living bread is broken for the life of the world.
Lord, unite us in this sign. 

Co-phàirteachadh an Arain agus an Fhìon19 Bristeadh an Arain SàmhchairnoTha an t-aran beo air a bhristeadh airson beatha an t-saoghail.
A Thighearna, aonaich sinn anns a’ chomharradh seo.
20 Lord’s PrayerAs our Saviour has taught
us, so we pray:Our Father in heaven,
hallowed he your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily
bread.Forgive us our sins
as we forgive those
who sin against us.
Do not bring us
to the time of trial
but deliver us from evil.
For the kingdom, the
power
and the glory are yours,
now and for ever. Amen.
20 Urnaigh an Tighearna Mar a theagaisg ar
Slànaighear sinn, mar
sin tha sinn ag ùrnaigh:
Ar n-Athair ann an nèamh,
naomhaichte biodh t’ainm,
thigeadh do rìoghachd,
deanar do thoil,
air thalamh mar ann an nèamh.
Thoir dhuinn an diugh
ar n-aran làitheil.Math dhuinn ar peacaidhean
mara mhathas sinne dhaibh-san
a tha a’ peacachadh nar n-aghaidh.
Na toir sinn gu
am deuchainn
ach saor sinn o olc.
Oir is leatsa an rìoghachd,
an cumhachd agus a’ ghlòir,
a-nis agus gu sìorraidh. Amen.
orAs our Saviour Christ has commanded and taught us,
we are bold to say:Our Father,
who art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kindgom come;
thy will be done;
on earth as it is in
heaven.
Give us this day our daily
bread;
and forgive us our
trespasses,
as we forgive those
who trespass against us.
And lead us not into
temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
the power and the glory,
for ever and ever. Amen.
noMar a dh’òrdaich agus a theagaisg ar Slànaighear Crìosd dhuinn,
tha dànadas againn a ràdh: Ar n-Athair,
a tha air nèamh,
naomhaichear t’ainm;
thigeadh do rìoghachd;
deanar do thoil air
an talamh mar thatar a’ deanamh
air nèamh.
Thoir dhuinn an diugh
ar n-aran laitheil;
agus maith dhuinn ar ciontan mar
a mhaitheas sinne dhaibh-san a
tha ‘ciontachadh nar n-aghaidh.
Agus na leig am buaireadh sinn,
ach saor sinn o olc.
Oir is leatsa an rìoghachd,
an cumhachd agus a’ ghlòir,
gu sìorraidh agus gu sìorraidh.
Amen
21 CommunionAt the giving of the bread:
The Body of Christ given for you.At the giving of the cup:
The Blood of Christ shed for you.The Communicant replies Amen.
21 Comanachadh Aig tabhartas an arain:
Corp Chriosda a thugadh air do shon.Aig tabhartas na cailis:
Fuil Chrìosda a dhòirteadh air do shon.Freagraidh an Comanaiche Amen.
22 Communion Song †Lamb of God, you take away the sins of the world:
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world:
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world:
grant us peace.orJesus, Lamb of God: have mercy on us.
Jesus, bearer of our sins: have mercy on us.
Jesus, redeemer of the world: Give us your peace.
22 Laoidh a’ Chomanachaidh † ‘Uain Dhe, tha thu toirt air falbh peacannan an t-saoghail:
dean tròcair oirnn.
‘Uain Dhe, tha thu toirt air falbh peacannan an t-saoghail:
dean tròcair oirnn.
‘Uain Dhe, tha thu toirt air falbh peacannan an t-saoghail:
deonaich dhuinn sìth.no Iosa, ‘Uain Dhe: dean tròcair oirnn.
Iosa, giulanair ar peacannan: dean tròcair oirnn.
Iosa, fear-saoraidh an t-saoghail: Thoir dhuinn do shìth.
THANKSGIVING AND SENDING OUT23 SentenceAn appropriate seasonal sentence may be usedGive thanks to the Lord, for he is gracious.
And his mercy endures for ever.
UIDHEACHAS AGUS LEIGEIL AIR FALBH23 Sreath Faodar sreath tràthail freagarrach a chleachdadh
Thoiribh buidheachas don Tighearna oir tha e gràsmhor.
Agus mairidh a thròcair gu sìorraidh.
24 PrayersOne of the following is said(a) Father, we have broken the bread which is Christ’s body, we
have tasted the wine of his new life. We thank you for these
gifts by which we are made one in him and drawn into that
new creation which is your will for all mankind; through him
who died for us and rose again, your Son, our Saviour Jesus Christ. Amen.
24 UrnaigheanAbrar a h-aon de na leanas
(a) ‘Athair, bhrist sinn an t-aran, corp Chriosda, bhlas sinn fion a
bheatha nuadh. Tha sinn a’ toirt taing dhut airson nan tiodhlac seo
leis an deanar sinn nar n-aon ann agus air ar tarraing a-staigh don
chruthachadh nuadh sin, do thoil airson cinne-dhaonna gu leir;
troimh-san a fhuair bàs air ar son-ne agus a dh’eirich a-rithist, do
Mhac, ar Slànaighear Iosa Crìosd. Amen.
(b) Father of all, we give you thanks and praise that when we
were still far off you met us in your Son and brought us home.
Dying and living, he declared your love, gave us grace, and
opened the gate of glory. May we who share Christ’s body
live his risen life; we who drink his cup bring life to others; we
whom the Spirit lights, give light to the world. Keep us firm
in the hope you have set before us, so we and all your children
shall be free, and the whole earth live to praise your name;
through Christ our Lord. Amen.
(b) ‘Athair na h-uile, tha sinn a’ toirt taing agus cliù dhut gun do
thachair thu oirnn nad Mhac, nuair a bha sinn fhathast fad as agus
gun tug thu dhachaidh sinn. Na chaochladh agus cuideachd agus e
beo, chuir e an ceill do ghràdh, thug e dhuinn gràs agus dh’fhosgail
e geata na glòire. Sinne aig a bheil co-phàirt ann an corp Chrìosda
caitheamaid ar beatha mar a bheatha-san ath-bheothaichte; sinne a
tha ag òl as a chupa, gun toireamaid beatha do fheadhainn eile;
sinne a tha an Spiorad a’ lasadh, gun toireamaid solas don t-
saoghal. Cum daingeann sinn anns an dòchas a chuir thu mu ar
coinneamh a chum gum bi sinn agus do chlann uile saor, agus gum
mol an saoghal air fad t’ainm; tro Iosa Crìosd ar Tighearna. Amen.
(c) Father, your steadfast purpose is the completion of all things inyour Son. May we who have received the pledges of the
kingdom, live by faith, walk in hope and be renewed in love,
until the world reflects your glory and you are all in all;
through Jesus Christ our Lord. Amen.
(c) ‘Athair, ise do dheoin seasmhach gum bi a h-uile nì air a
choilionadh nad Mhac. Sinne a fhuair gealltainnean na rìoghachd,
caitheamaid ar beatha le creideamh, coisicheamaid ann an dòchas
agus bitheamaid air ar ath-nuadhachadh ann an gràdh, gus an
sgàthanaich an saoghal do ghlòir agus gum bi thu nad uile anns a
h-uile nì, tro Iosa Crìosd ar Tighearna. Amen.
25 Blessing †The peace of God which passes all understanding, keep your
hearts and minds in the knowledge and love of God, and of his
Son, Jesus Christ our Lord: And the blessing of God almighty,
the Father, the Son and the Holy Spirit, be among you and
remain with you always. Amen.A seasonal variant may be used
25 Beannachadh † Gun cumadh sìth Dhe, a tha toirt bàrr air tuigse gu leir, ur
cridheachan agus ur n-inntinnean ann an eolas agus gràdh Dhe,
agus a’ Mhic, Iosa Criosd ar Tighearna: Agus beannachadh Dhe
uile-chumhachdaich, an t-Athair, am Mac agus an Spiorad Naomh
a bhith nar measg agus a’ fantainn maille ruibh daonnan. Amen.Faodar beannachadh eile a chleachdadh a-reir an tràtha.
26 DismissalGo in peace to love and serve the Lord.
In the name of Christ. Amen.
26 An dol a-mach Imichibh ann an sìth, gu gràdh is seirbhis a thoirt don Thighearna.
Ann an ainm Chrìosda. Amen
AppendixFORMS OF INTERCESSIONForm 1Through Jesus, whom we confess as Lord,
we give thanks and praise to the Father,
calling on him who is judge of all:
Father, your kingdom come.Father, your kingdom come.For all the peoples of the world;
that they may know you as the God of peace,
we pray to you, O Lord:Father, your kingdom come.

For nations, for leaders and governments;
that integrity may mark all their dealings,
we pray to you O Lord:

Father, your kingdom come.

For all who labour for righteousness;
that your presence and help may give them courage,
we pray to you, O Lord:
Father, your kingdom come.

For communities torn by dissension and strife;
that your forgiveness may bring them healing,
we pray to you, O Lord:

Father, your kingdom come.

For the anxious, the lonely, the bereaved;
that consolation and peace may be theirs,
we pray to you, O Lord:

Father, your kingdom come.

For the Church, your household and family;
that she may be firm in the confession of her hope,
we pray to you, O Lord:

Father, your kingdom come.

For … our Bishop, and for all who bear Christ’s name;
that their lives may proclaim your glory,
we pray to you, o Lord:

Father, your kingdom come.

For those who are separated from us by death;
that theirs may be the kingdom which is unshakeable,
we pray to you, O Lord:

Father, your kingdom come.

O God of peace,
who brought again from the dead our Lord Jesus,
that great Shepherd of the sheep:
make us perfect in all goodness to do your will
and to be what you would have us be;
through him to whom be glory for ever,
Jesus Christ our Lord. Amen.

Ath-sgrì obhadhRIOCHDAN EADAR-GHUIDHERiochd 1 Tro Iosa, a tha sinn ag aideachadh mar Thighearna,
tha sinn a’ toirt taing agus cliù don Athair,
a’ gairm air-san a tha na bhreitheamh air na h-uile:
‘Athair, thigeadh do rìoghachd.‘Athair, thigeadh do rìoghachd.Airson pobaill an t-saoghail gu leir;
gun aithnich iad thu mar Dhia na sìthe,
tha sinn a’ guidhe ort, a Thighearna:‘Athair, thigeadh do rìoghachd.Airson dhùthchannan, airson cheannardan agus riaghaltasan;
gun comharraich ionracas an uile chùisean,
tha sinn a’ guidhe ort, a Thighearna:‘Athair, thigeadh do rìoghachd.

Airson na h-uile a tha ag obair airson fireantachd;
gun toir do làthaireachd agus do chobhair misneach dhaibh,
tha sinn a’ guidhe ort, a Thighearna:

‘Athair, thigeadh do rìoghachd.

Airson co-chomannan, claoidhte le aimhreit agus strì;
gun tugadh do mhaitheanas dhaibh leigheas,
tha sinn a’ guidhe ort, a Thighearna:

‘Athair, thigeadh do rìoghachd.

Air an son-san a tha iomagaineach no aonaranach
no dealaichte le bàs; gum faigh iad furtachd agus sìth,
tha sinn a’ guidhe ort, a Thighearna:

‘Athair, thigeadh do rìoghachd.

Airson na h-Eaglaise agus airson do theaghlaich;
gum bi i seasmhach ann an aideachadh a dòchais,
tha sinn a’ guidhe ort, a Thighearna:

‘Athair, thigeadh do rìoghachd.

Airson . . . ar n-Easbaig, agus na h-uile a tha giulan ainm Chrìosda;
gun gairm am beathannan do ghlòir,
tha sinn a’ guidhe ort, a Thighearna

‘Athair, thigeadh do rìoghachd.

Air an son-san a -tha dealaichte uainn le bàs;
gum bi aca-san an rìoghachd a tha neo-ghluasadach,
tha sinn a’ guidhe ort, a Thighearna:

‘Athair, thigeadh do rìoghachd.

O Dhia na sìthe,
a thug air ais o na mairbh ar Tighearna Iosa,
Buachaille mor nan caorach:
dean foirfe sinn anns gach mathas a chum do thoil a dheanamh
agus a bhith mar a bu mhath leat sinn a bhith;
troimh-san dom bi a’ ghlòir gu sìorraidh,
Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

Form 2O God the Father of our Lord Jesus Christ,
in whom you chose us, before the foundation of the world,
and destined us in love to be your own:
help us to pray for all your children.
For the life of the world;
that your peace may be known and may prevail:For …Lord, hear us.
Lord, graciously hear us.For all who suffer injury, death or loss;
that they may know the hope to which you call us:For …

Lord, hear us.
Lord, graciously hear us.

For all who exercise rule and authority;
that they may acknowledge your power:

For …

Lord, hear us.
Lord, graciously hear us.

For the Church which is Christ’s body;
that it may live for the praise of your glory:

For …

Lord, hear us.
Lord, graciously hear us.

O God, you exerted your strength and power
when you raised Christ from the dead,
putting everything in subjection beneath his feet:
accept the prayers which we offer in his name
for the world you have created and redeemed;
through him in whom you have set forth
the mystery of your will,
to unite all things in heaven and on earth,
your Son, our Lord Jesus Christ. Amen.

Riochd 2 O Dhia, Athair ar Tighearna Iosa Criosd,
anns an do thagh thu sinn, ro steidh an t-saoghail,
agus a shuidhich ann an gràdh sinn a bhith leat-sa:
cuidich sinn ri ùrnaigh airson do chloinne air fad.
Airson beatha an t-saoghail;
gum bi eolas air do shìth agus gum buadhaich i:Airson . . .A Thighearna, eisd ruinn.
A Thighearna, eisd ruinn gu gràsmhor.Airson na h-uile a tha ‘fulang dochainn, bàis no call;
gum bi fios aca air an dòchas dom bheil thu gar gairm:Airson . . .A Thighearna, eisd ruinn.
A Thighearna, eisd ruinn gu gràsmhor.Airson na h-uile aig a bheil riaghailt is ùghdarras;
gun aidich iad do chumhachd:Airson . . .

A Thighearna, eisd ruinn.
A Thighearna, eisd ruinn gu gràsmhor.

Airson na h-Eaglaise, corp Chrìosda;
gum mair i airson cliù do ghlòire:

Airson . . .

A Thighearna, eisd ruinn.
A Thighearna, eisd ruinn gu gràsmhor.

A Thighearna, sheall thu do neart agus do chumhachd
nuair a thog thu Criosd o na mairbh,
a’ cur a h-uile nì fo smachd fo a chasan:
gabh ri na h-ùrnaighean a tha sinn a’ tairgsinn na ainm
airson an t-saoghail a chruthaich agus a shaor thu;
troimh-san anns an do chomharraich
thu dìomhaireachd do thoil,
a thoirt gu aonachd gach nì ann an nèamh agus air thalamh,
do Mhac, ar Tighearna Iosa Crìosd. Amen.

Form 3To him who alone is God
let us make our requests with thanksgiving,
through the one mediator,
the man Christ Jesus.I ask your prayers for peace
in the life of the world …
Pray for God’s peace.SilenceI ask your prayers for all
who suffer injury, sickness and loss …
Pray for all who are afflicted.Silence

I ask your prayers for all
who wield authority and influence …
Pray for all who exercise power.

Silence

I ask your prayers for all
whom we have wronged …
Pray for all who hate us.

Silence

I ask your prayers for our bishop(s) …
and for all whom Christ has appointed to his service …
Pray for God’s people.

Silence

I ask your prayers for …

Silence

Give thanks to God for all
in whom Christ has been honoured,
(especially … )

Silence

O God, whose will it is
that all should find salvation
and come to know the truth:
receive the prayers and petitions
which we offer in faith and love;
through him who gave proof of your purpose,
and who sacrificed himself
to win freedom for all mankind,
Jesus Christ our Lord. Amen.

 Riochd 3 Dhà-san a tha na Dhia
a-mhàin deanamaid ar n-iarrtasan le buidheachas,
tron t-aon eadar-mheadhanair,
an duine Iosa Criosd.Tha mi ag iarraidh ur n-ùrnaighean airson sìth
ann am beatha an t-saoghail . . .
Guidhibh airson sìth Dhe.SàmhchairTha mi ag iarraidh ur n-ùrnaighean airson na h-uìle
a tha a’ fulang dochainn, tinneis agus call . . .
Guidhibh airson na h-uile a tha sàraichte.SàmhchairTha mi ag iarraidh ur n-ùrnaighean airson na h-uile
aig a bheil ùghdarras is treorachadh . . .
Guidhibh airsongach neacha tha a’ cleachdadh cumhachd.SàmhchairTha mi ag iarraidh ur n-ùrnaighean airson na h-uile
air an d’rinn sinn eucairt . . .
Guidhibh airson gach neach aig a bheil gràin dhinn.SàmhchairThami ag iarraidh urn-ùrnaighean airson arn-easbaig(ean) . . .
agus airson gach neach a shuidhich Crìosd do a sheirbhis . . .
Guidhibh airson sluaigh Dhe.Sàmhchair

Tha mi ag iarraidh ur n-ùrnaighean . . .

Sàmhchair

Thoiribh taing do Dhia airson na h-uile
anns an robh Crìosd air onorachadh,
(gu sònraichte . . .)

Sàmhchair

O Dhia, ‘s e do thoil e gum faigheadh
na h-uile saoradh
agus gun tigeadh iad gu firinn aithneachadh:
gabh ri ar n-ùrnaighean agus ar guidheachan
a tha sinn a’ tairgsinn ann an creideamh agus ann an gràdh;
troimh-san a thug dearbhadh air do dheoin,
agus a dh’ìobair e-fhein gu saorsa
a chosnadh don chinne-dhaonna gu leir,
Iosa Crìosd ar Tighearna. Amen.

ALTERNATIVE USE AT OFFERTORY
Prayers of OfferingBlessed are you, Lord God of all creation; through your
goodness we have this bread to offer, which earth has given
and human hands have made: it will become for us the bread
of life.Blessed be God for ever.Blessed are you, Lord God of all creation; through your
goodness we have this wine to offer, fruit of the vine and work
of human hands; it will become the cup of our salvation.

Blessed be God for ever.

CLEACHDADH EILE AIG AN TABHARTAS
Urnaighean Tabhartais Is beannaicht’ a tha thu, a Thighearna Dia den chruthachd air fad;
tro do mhathas tha an t-aran seo againn ri thairgsim, a thug an
talamh dhuinn agus a rinn lamhan daonna: fàsaidh e dhuinne mar
aran na beatha.Beannaichte gun robh Dia gu sìorraidh.Is beannaicht’ a tha thu, a Thighearna Dia den chruthachd air fad;
tro do mhathas tha am fion seo againn ri thairgsinn, toradh a’
chroinn-fhìona agus obair làmh daonna : fàsaidh e mar chailis ar
saoraidh.Beannaichte gun robh Dia gu sìorraidh.

 The Liturgy is printed with a minimum of instructions out of a conviction that worship in a contemporary idiom must be adapted to suit particular times and places.

The words printed in bold type are intended for use by the people as well as the celebrant.
All those sections marked † may be included or omitted according to the season or the circumstances.
Indications are also given where alternatives are provided.
Authorised for use under Canon 22 on behalf of the College of Bishops of the Scottish Episcopal Church.

+ Richard, Bishop of Edinburgh, Primus
June 1996

Sound recordings of the Gaelic 1982 are © The Gaelic Society of the Scottish Episcopal Church. Reproduced by permission. The performance is by the late Alasdair MacInnes.

Tha teacsaichean Bheurla an Sanctus, Benedictus agus Agnus Dei agus a’ chiad innse de dh’Urnaigh an Tighearna dlighe-sgrìobhaidh
© Comhairle Eadar-nàiseanta airteacsaichean Bheurla (ICET).
Thaan Gloria in Excelsis agus an Creud Nicene air an deanamh freagarrach o innseannan an ICET.
Tha an dàrna innse de dh’Urnaigh an Tighearna air ath-ghintinn le cead ann am modh dlighe-sgrìobhte don Comhairle Eadarnàiseanta air Beurla anns an Litirdi (ICEL).
Tha teacs cànain ùir de Ghèarr-chunntas an Laghaagus an t-Urnaigh àirte (b) air duilleig 20 air an ath-ghintinn on Leabhar Seirbhis eile den Eaglais Shasannach le cead sealbhadairean an dlighe-sgrìobhaidh, Bòrd Prìomha Maoineachais na h-Eaglais Shasannaich.
As leth Comunn Gàidhlig na h-Eaglais Easbaigich rinneadh air fad, le Alasdair MacAonghais, an t-eadar-theangachadh Gàidhlig den teacs Beurla mar a dh’fhoillsicheadh leis a’ Comhairle Eaglaiseach Riochdach den Eaglais Easbaigeach ann an Alba anns a’ mhodh ainmichte “Litirdi Albannach 1982”.
ICET — International Consultation on English texts
ICEL — International Consultation on English in the Liturgy
Copyright © The Scottish Episcopal Church
Published by the General Synod of the Scottish Episcopal Church, 21 Grosvenor Crescent, Edinburgh EH12 5EE.