Gaelic Collects

Gaelic Collects

The Collect for Ash Wednesday.

Almighty and Everlasting God, 
who hatest nothing that thou hast made, 
and dost forgive the sins of all them that are penitent: 
Create and make in us new and contrite hearts, 
that we worthily lamenting our sins, 
and acknowledging our wretchedness, 
may obtain of thee, the God of all mercy, 
perfect remission and forgiveness; through Jesus Christ our Lord. Amen.

A Dhé Uile- chumhachdaich agus mhaireannaich, 
leis nach fuathach ni air bith a rinn thu, 
agus a tha ‘ maitheadh am peacaidhean dhoibhsan uile a tha aithreach ; 
Cruthaich agus dean annain cridheachan nuadh’ agus aithreach, 
a chum air dhuinn da rìreadh ‘bhi caoidh ar peacaidhean, 
agus ag aidmheil ar truaighe, 
gu’m faigh sinn uait-se a Dhé na h-uile thròcair, 
làn fhuasgladh agus mhaitheanas, trìd Iosa Criosd ar Tighearna. AMEN

To hear how to pronounce the Collect for Ash Wednesday,

Collect for St Columba’s Day

O God, you called your servant Columba 
from among the princes of his land 
to be a herald and evangelist 
of your kingdom: 
grant that your Church, 
remembering his faith and courage, 
may so proclaim the gospel 
that people everywhere will come to know 
your Son as Saviour, 
and serve him as their King;
who lives and reigns with you,
in the unity of the Holy Spirit, one God, 
now and for ever. Amen.

A’Dhé, ghairm thu do sheirbhiseach, Calum Cille, 
a’ prionnsan a’ dhùtcha–sa 
a bhith na theachdaire agus na shoisgeulaiche 
‘n ad rìoghachd: 
deònaich gu’m bi do dh’ Eaglais,
a toirt gu cuimhne a’ chreideamh agus a’mhisneachd,
mar an ceudna a’ searmonachadh an Soisgeul 
a chum gu’n aithnich gach neach anns gach cèarn 
do Mhac mar Shlànaighear , 
a’ toirt dha seirbhis mar Righ; 
esan a tha bèo agus a’ riaghladh maille riutsa, 
ann an aonachd an Spiorad Naomh, aon Dia, 
a-nis agus gu sìorraidh. Amen.

To hear how to pronounce the Collect for St Columba’s Day,

A Collect for St Moluag

O God of all power who called

your servant Moluag,

to be your evangelist, and as the pure,

the bright, the pleasant Sun of Lismore,

to establish your Word throughout our land,

grant that, through his intercession for us,

the Light and Truth of Christ may ever be

in our hearts.  AMEN

 

A Dhè Uile-chumhachdaich a ghairm

do sheirbhiseach Moluag,

grian fior-ghlan, shoilleir, mhìn Lios Mòr,

a bhith na h-shoisgeulaiche dhut,

gus d’Fhacal a stèidheachadh air feadh ar tìr,

deonich, tro dh’eadar-ghuidheachansan air arson-ne

gum bi Solus agus Firinn Chrìosd

gu sìorruidh nar cridheachan  AMEN